คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. (ตัน) พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร 2 หมู่ 14 ต.บางหัวเสือ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. (ตัน) พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณหมู่บ้านหมู่บ้านไทยสมุทร 2 หมู่ที่ 14 ตำบลบางหัวเสือ จำนวน 3 ช่วง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเลขที่ 14/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้