เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสารราย 3 เดือน จำนวน 4 ฉบับ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสาร ราย ๓ เดือน จำนวน ๔ ฉบับ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสาร ราย ๓ เดือน จำนวน 4 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๔๒,๐๕๐.๐๐ บาท

****รายละเอียดตามเอาสารแนบท้าย