คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)


ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน  จำนวน  ๑  คัน (ครั้งที่ ๓)

           ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)

ราคางบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.poochaosamingprai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๖๓๙๘๐๐ - ๒ ต่อ ๘๔๕ ในวันและเวลาราชการ

         หลักฐานการติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๑ ปี)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม บัตรประจำประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP บัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๖๓๙๘๐๐-๒ ต่อ ๘๔๕  ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ครั้งที่ 3.PDF)จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ครั้งที่ 3.PDF mewpig2710 Kb