คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างงานวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  สอบราคาจ้างงานวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๐

...............................................................

                ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบรายจ่ายอื่น โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

งบประมาณ  ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง    ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องเป็นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนราชการทางวิชาการและการวิจัย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนกฎหมายและได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาโดยกระทรวงการคลัง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๘. มีความรู้สามารถในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีผลงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้แก่รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาครัฐไม่น้อยกว่า ๓  ผลงาน

๙. คณะทีมงานของผู้รับจ้างงานวิจัยจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ชำนาญการในสาขาวิชาชีพที่มีความหลากหลายและเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

กำหนดยื่นซองสอบราคา ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำนักคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน โดยให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.poochaosamingprai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๓๖๓ - ๙๘๐๐ - ๒ ต่อ ๘๔๕ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐