คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณหลังเขื่อน คสล. ริมคลองบางนางเกรง (หมู่บ้านไทยสมุทร ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงใต้

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณหลังเขื่อน คสล. ริมคลองบางนางเกรง

(หมู่บ้านไทยสมุทร ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

.........................................................

                 ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณหลังเขื่อน คสล. ริมคลองบางนางเกรง (หมู่บ้านไทยสมุทร ๑) หมู่ที่ ๗
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างราวกันตกแสตนเลส ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร พร้อมบันไดขึ้น - ลง จำนวน ๓ จุด ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาล

งบประมาณ  ๖๕๐,๐๐๐.-บาท

ราคากลาง ๖๕๐,๐๐๐.-บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

     กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ สำนักช่าง  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.  เป็นต้นไป

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.  ในวันเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำนักคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน โดยให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.poochaosamingprai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๓๖๓ - ๙๘๐๐ - ๒ ต่อ ๘๔๕  ในวันและเวลาราชการ

     หลักฐานการติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (ไม่เกิน ๑ ปี)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP รับรองสำเนาถูกต้อง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๖๓-๙๘๐๐-๒ ต่อ ๘๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (ปร 4-5.pdf)ปร 4-5.pdf mewpig1856 Kb