คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประมูลจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล

                   ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ราคางบประมาณ  ๒,๗๑๕,๓๖๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ราคากลาง          ๒,๗๐๑,๓๖๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมาแสดงด้วย

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็น

ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาท อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่  ๑๑  กันยายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา   ๑๔.๐๐   น.

ถึง  ๑๕.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ   ๒๐๐.- บาท  ( -สองร้อยบาทถ้วน- )

ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  สำนักคลัง  เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย ระหว่างวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐                                      .

ถึงวันที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๐  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.poochaosamingprai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๓๖๓ - ๙๘๐๐ - ๒ ต่อ ๘๔๕ ในวันและเวลาราชการ

     หลักฐานการติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๑ ปี) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม บัตรประจำประชาชน บัตรประจำตัว               ผู้เสียภาษีอากร  ใบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP บัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๖๓๙๘๐๐-๒ ต่อ ๘๔๕  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  .

 

 


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (TOR CCTV 2.7นายกแก้ไขล่าสุด.pdf)TOR CCTV 2.7นายกแก้ไขล่าสุด.pdf mewpig122 Kb