คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล

                   ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ราคางบประมาณ  ๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง         ๘,๙๘๗,๒๐๐.-บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย  ผู้แทนจำหน่าย  ผู้ประกอบ  หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน           สามหมื่นบาท อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

           กำหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา     ๑๐.๐๐    น.

ถึง     ๑๑.๐๐     น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย                      อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ   ๑,๐๐๐.- บาท  ( -หนึ่งพันบาทถ้วน- )

ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  สำนักคลัง  เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย ระหว่างวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐                                           .

ถึงวันที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๐  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.poochaosamingprai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๓๖๓ - ๙๘๐๐ - ๒ ต่อ ๘๔๕ ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๑ ปี) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม บัตรประจำประชาชน บัตรประจำตัว               ผู้เสียภาษีอากร  ใบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP บัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๖๓๙๘๐๐-๒ ต่อ ๘๔๕  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  .


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (TOR CCTV 9ล้านตัวใหม่.pdf)TOR CCTV 9ล้านตัวใหม่.pdf mewpig146 Kb