เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 5 คน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 5 คน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ เทศบาลเมืองปุ่เจ้าสมิงพราย ได้มีโครงการ จ้างบุคคลภายนอกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง

จำนวน 5 คน โดยวิธีเฉพาะเจอะจง

จ้างบุคคลภายนอกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงจำนวน 5 คน จำนวน โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นาย ประเสริฐ แสงพันธ์ุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้