เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


ยุทธศาสตร์

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง

2. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ของประชาชน

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

5. ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน


กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง

1.1 การบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมและการจัดทำผังเมืองชุมชนน่าอยู่ที่มีเอกสารประกอบ

                     การวางผังชุมชน

        1.2. สนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเมืองและชุมชน

        1.3. สนับสนุนการสร้างแผนรับมือต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติและอุบัติภัยเมืองและชุมชน

2. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ของประชาชน

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน

2.2 ส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการในชุมชน

2.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน

2.4 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

2.5 ส่งเสริมคุณภาพเด็ก เยาวชนและสตรีในท้องถิ่น

2.6 ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคุณภาพของประชาชน

2.7 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

2.8 ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน

2.9 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน

2.10 พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2.11 ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

                       เพื่อการจัดการขยะ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการระบายน้ำเสียแบบบูรณาการ

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพทางอากาศและเสียง

4. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

4.1. ส่งเสริมการรักษาฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง

4.2. ส่งเสริมความรู้และทักษะของชุมชน

5. ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1 ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและยั่งยืน

5.2 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5.3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

5.4 พัฒนา ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน

5.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

5.6 วางระบบ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการของเทศบาล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและจัดระเบียบเมืองอย่างเป็นระบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้งาน

            ของประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง

2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการศึกษา สวัสดิการ ความมั่นคงและ

            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. พัฒนา รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน

            ในท้องถิ่น

4. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                    ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

 5. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์ตามพันธกิจ

1. การวางแผนพัฒนาและการวางแผนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนรองรับการเจริญเติบโต

    ของประชาคมอาเซียน

2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดรับกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่และรองรับการเติบโต

    ของเมืองอย่างพอเพียงได้มาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

3. การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการจัดการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย

           ของเมืองและชุมชน

4. พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชน

6. พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน

7. สร้างเสริมศักยภาพ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ

    เป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8. สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหาการระบายน้ำและคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ

9. สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง

10. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์

      เพิ่มขึ้นและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม

11. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการระดับรายย่อยในพื้นที่

12. พัฒนาส่งเสริมและฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่เทศบาลให้สอดคล้องกับพื้นที่

13. สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดจุดเด่นเกิดความหลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิต

     และชุมชนในพื้นที่

14. เทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริหารสาธารณะให้กับประชาชน

15. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาล

16. พัฒนาระบบตรวจสอบการติดตามและประเมินผลของเทศบาล