เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
         ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         ๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
         ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
         ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
    ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาน สะพานทางเข้า ท่อระบายน้ำ
    ๑.๒ พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง
    ๑.๓. พัฒนาระบบจราจร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัมนธรรม ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
    ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
    ๒.๒ ส่งเสริมงานสวัสดิการและสังคม
    ๒.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และนันทนาการ
    ๓.๔ จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงสวนสาธารณะ
    ๓.๕ ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
    ๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๓.๒ บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๓.๓ เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๓.๔ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
    ๔.๑ ส่งเสริมมีการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม
    ๔.๒ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ๔.๓ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ๓ ด้าน ดังนี้
    ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
    ๕.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น
    ๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้
    ๕.๔ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
    ๕.๕ ปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารท้องถิ่น
    ๕.๖ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน