เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชนสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)


                                 ข่าวประชาสัมพันธ์

    ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้กำหนดจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชนสานสัมพันธ์

ต้านยาเสพติด ฟุตซอล/เซปักตะกร้อ/เปตอง/ตะกร้อลอดห่วง "ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ"

ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (แข่งขันทุกวัน)

ตั้งแต่เวลา 17.30 - 22.30 น. ประเภทอุตสาหกรรมแข่งขันเฉพาะวันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

(ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ 1) ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ

    1. รุ่นเด็กยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

        1.1 ประเภท ทีมชาย ภูมิลำเนา/โรงเรียน/ลานกีฬาภายในเขตเทศบาล

        1.2 ประเภท ทีมหญิง ภูมิลำเนา/โรงเรียน/ลานกีฬาภายในเขตเทศบาล

    2. รุ่นประชาชนทั่วไป แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

        2.1 ประเภท ชุมชนภูมิลำเนาภายในเขตเทศบาล

        2.2 ประเภท กลุ่มอุตสาหกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างสถานประกอบการภายในเขต

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

        2.3 ประเภทอาวุโส VIP. ภูมิลำเนา/กลุ่มอุตสาหกรรม/ลูกจ้าง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเด็ก ยุวชน เยาวชน ชุมชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประชาชนโดยทั่วไป 

สนใจการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 

และสถานประกอบการได้อีกทางหนึ่ง เปิดรับสมัครทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน 

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ตึก ICT เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษาเทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ชั้น 2) ในวัน เวลา ราชการ โทรศัพท์ 0-2-363-9800 ต่อ 856

---------------------------------------------------------------------------------------------------