คุณกำลังอยู่ที่ :

- จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด CCTV
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


ความเป็นมา

          เนื่องด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมีสภาพพื้นที่การดูแลเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายขึ้น

วัตถุประสงค์

          เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการก่อเหตุโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวังการกระทำความผิด บันทึกและประมวลผลภาพไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและดำเนินการทางคดี

ขั้นตอนการรับบริการ

          1. ติดต่อขอรับและกรอกแบบคำขอได้ที่กองวิชาการฯ (ชั้น 2)
          2. กรอกรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแบบคำขอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ CCTV
          4. เสนอเรื่อง
              อนุญาต
              - เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบค้นข้อมูล                  
              - ผู้ขอใช้บริการตรวจดูข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ 
              - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ
              - ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับข้อมูลภาพ/วีดีโอ
                ในวันนั้นหรือวันอื่นตามความเหมาะสม
              ไม่อนุญาต
              -
 ชี้แจงเหตุผล
          5. สิ้นสุดขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ

การเตรียมตัวสำหรับการขอรับบริการ

          1. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          2. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลภาพหรือวีดีโอเพื่อนำไปเป็นหลักฐานหรือนำไปตรวจสอบด้วยตนเอง กรุณาเตรียมสื่อบันทึกมาให้พร้อม เช่น Flash Drive, CD, DVD หรือ External Harddisk ที่มีความจุเพียงพอต่อข้อมูลของท่าน (ปริมาณความจุข้อมูลต่อกล้อง 1 ตัว/ชั่วโมง ประมาณ 200-300 Mb.)

จุดติดตั้ง CCTV

- ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

          สี่แยกถนนรถรางสายเก่า, หน้าตลาดรุ่งเจริญ, สามแยกซอยมหาวงษ์, สามแยกสวนส้ม, หน้าตลาดสำโรงใต้, ปากซอยไซโล, แยกซอยโรงเหล็ก, ปากซอยวัดบางหญ้าแพรก, ปลายถนนปู่เจ้าสมิงพรายส่วนท่าน้ำ

- ต.บางหญ้าแพรก

          ทางขึ้น-ลงสะพานภูมิพล, หน้าที่ทำการชุมชนถนอมสุข, ใต้สะพานกาญจนาฯฝั่งวัดบางหญ้าแพรก, ใต้สะพานกาญจนาฯฝั่งตลาดนัด, หมู่ 18 ปากซอย 1-2

- ต.บางหัวเสือ

          โค้งแสงจินดา

- ต.สำโรงใต้

          หน้าปากซอยร่มประดู่, สามแยกสวนส้ม (7-11 และ Lotus), หน้าโรงเรียนวัดสวนส้ม