- ประกาศ การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

พิมพ์
(0 โหวต)

                                           ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

            เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะรับสมัครประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาสมัครใจ

เสียสละ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เป็๋นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ของเทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561

มีรายละเอียดดังนี้

ก.คุณสมบัติ  1. มีสัญชาติไทย

   2. มีอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์

                   3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                   4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

                       และมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

   5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

    กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู๋ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หรือเป็นบุคคล

ที่มีสัญชาติอื่น สามารถยื่นใบสมัครได้ โดยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจะเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. 

ข. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

    1. รับสมัครในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        2. สถานที่รับสมัคร ณ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย