คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                                      ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

         เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตามที่สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณา

ญัตติที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล ซึ่งเสนอใช้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จำนวน 3 เรื่อง นั้น

บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว

ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

รายละเอียดที่ลิ้งคัด้านล่าง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------