เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ 62 สมัยที่1 ครั้งที่1,2,3

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                                  ประกาศ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

             เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

      ตามที่สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล

ซึ่งเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบจำนวน ๑๕ เรื่องนั้น บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้