เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                         ประกาศ...จาก..สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย...

                เรื่อง  ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

     ตามที่สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญประจำปี

พ.ศ.2561 สมัยที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล

ซึ่งเสนอให้สภาเทศบาลฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 1 เรื่องนั้น

     บัดนี้  สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับญัตติ ดังรายละเอียดด้านล่าง...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------