คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 61 จำนวน 3 อัตรา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                                   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็ฺนพนักงานจ้าง

                                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      ตามที่ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา 

และตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น

      บัดนี้ การรรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อเข้ารับการ

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามบัญชีและรายละเอียดแนบท้ายด้านล่างนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------