เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เชิญชวนเสนอขายที่ดิน จำนวน 2,400 ตารางวา (6 ไร่) ตำบลสำโรง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

      ประกาศ จาก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 เรื่อง เชิญชวนเสนอขายที่ดินจำนวน ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางวา (6 ไร่) ตำบลสำโรง

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ ใช้เป็น

สถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ และการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ

เทศบาล เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของเทศบาลและมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สุขภาพจิต ให้กับประชาชนในตำบลสำโรง

จึงต้องหาพื้นที่สำหรับรองรับกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้การจัดซื้อที่ดินดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก

สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรย ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่1

ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อที่ดินเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นธรรม

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอเชฺิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้เสนอขายที่ดินและโดยสามารถยื่นคำเสนอขายที่ดิน

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 15 มิถุนายน 2563 

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำนักช่าง หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9804 ในวันและเวลาราชการ


***โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง 

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เสนอขายที่ดินสำโรง.pdf)เสนอขายที่ดินสำโรง.pdf Benz179 Kb