เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ จาก สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ประกาศจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564

 ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

มีความประสงค์จะจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีตำแหน่ง

และภารกิจที่จะดำเนินการจัดจ้าง ดังนี้

 1. พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพจำนวน  3  อัตรา

2. พนักงานประจำรถกู้ชีพจำนวน  6  อัตรา

โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารและเสนอราคาการจ้าง ระหว่างวันที่ 16 - 24 พฤศจิกกายน 2563

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน 2

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงาน สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ

สาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 829


***เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง