เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตามที่สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมื่องปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2563

เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล ซึ่งเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจำนวน 7 เรื่อง

บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว

ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง