เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง พระราชกฤษฏีกากำหนดอัตราภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ

เรื่อง พระราชกฤษฏีกากำหนดอัตราภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี

ได้่ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 138 ตอนที่ 84 ก 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราภาษีตามประเภทการใช้

ประโยชน์หรือเงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษีพ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการคำนวณฐานภาษี ผู้เสียภาษียังคงได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษี

ตามมาตรา 40 41 และมาตรา 96 รวมถึงได้รับการบรรเทาการชำระภาษี ตามมาตรา 97 แพ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

***เอกสารและรายละเอียดนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง