เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง

อีเมลพิมพ์PDF
(1 โหวต)

 ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง

 ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติ

งานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ

จึงประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.1. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

1.2  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา

1.3  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา

1.4  ผู้ช่วยนายช่างโยธาจำนวน 2 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

2.1 พนักงานเทศกิจจำนวน 3 อัตรา

2.2 คนงานจำนวน 3 อัตรา

 ****ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 

(โปรดแต่งกายสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

****เอกสารและรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง