เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาและเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2564

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ

เรื่อง เรียกประชุมสภาและเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้กำหนดสมัยประชุม

สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน นั้น

ด้วยสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสมัยประชุมสามัญ

สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อสภาเทศบาล

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตามวันและเวลาดังกล่าว