เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ จาก สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นจำนวน 1,211,500 .- บาท

(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน คือพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ให้สุขศึกษา โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค

สำนักสาธารณสุขฯ จะออกดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 6 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุง


***เอกสารและรายละเอียดสามารถดาวน์โหลด