เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานกิจกรรมรณรงณ์ปลอดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                                          ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

              เรื่อง ตารางการปฏิบัติงานกิจกรรมรณรงณ์ปลอดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

         ด้วยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นจำนวนเงิน 1,208,500.-บาท (หนี่งล้านสองแสน

แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีแนวทาง

ในการดำเนินงาน คือพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย สำรวจและจำกัดลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ให้สุขศึกษา

โดยเเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขฯจะออกดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการ

ปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 6 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุง

       ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงขอความอนุเคราะห์

หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย ตามเอกสารและรายละเอียดที่ ลิ้งค์ด้านล่าง