เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

   ประชาสัมพันธ์ จาก กองสวัสดิการสังคม

          เรื่อง การขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

           เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ในสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้มีประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา

ทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงาน

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ดังกล่าวนั้น อ้างอิงจากการให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นไป

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ

ของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน โดยซึ่งนายกเทศบาลเมือง

ปู่เจ้าสมิงพราย ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว