เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนวัดท้องคุ้ง

  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

 ในการนี้โรงเรียนวัดท้องคุ้ง จึงได้ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ไปยังผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้รับ

ทราบข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการร่วมมือกับทางโรงเรียน

ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทางระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และช่องทางสื่อ

การเรียนรู้ระบบออนไลน์รูปแบบต่างๆ

ป้ายประชาสัมพันธ์