เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์

การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ

ในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กระทรวงมหาดไทย จึงให้จังหวัดใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการควาร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และ

สร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค ดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วม

กิจกรรมที่มีผู้แออัด

2. รักษาสุขภาพอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ

3. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

4. ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

5. ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาด

พื้นผิวสัมผัส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

6. ใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์

ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคกติดต่อดังกล่าวในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้อำเภอทุกอำเภอ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในพื้นที่

ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคข้างต้น


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (รูปแบบการดำเนินวิถีใหม่.pdf)รูปแบบการดำเนินวิถีใหม่.pdf Benz112 Kb