เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนบัตร ATM เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ จากแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิปการ์ด

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                  ประชาสัมพันธ์ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                     เรื่อง การเปลี่ยนบัตรATM จากแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิพการ์ด

                                    ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

    ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะดำเนินการเปลี่ยนบัตร ATM จากแบบแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิพการ์ด

ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งว่าจะอำนวยความสะดวกในการรับเปลี่ยนบัตร ATM จากแบบแถบแม่เหล็ก

เป็นแบบชิพการ์ด ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

และวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

  เทศบาลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ใช้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับเงินทุกท่าน

ทราบหากท่านใดประสงค์เปลี่ยนบัตร ATM สามารถติดต่อได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยเตรียม

เอกสาร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. สมุดบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

  ทั้งนี้หากผู้ไม่สะดวกมาใช้บริการในวันและเวลาที่กำหนดไว้แล้วนั้น สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามเวลา

ทำการปกติของธนาคารเท่านั้น

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 1) เบอร์โทร 02-363-9800 ต่อ 835