เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน(เพลงแร็พ)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                                                         ประชาสัมพันธ์

  เรื่อง การเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน(เพลงแร็พ)


         ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการจัดทำสื่อส่งเสริม

สิทธิเสรีภาพให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน ในรูปแบบเพลงแร็พ จำนวน 2เพลง

ได้แก่ เพลงที่ 1 สิทธิเสรีภาพ และเพลงที่ 2 สิ่งที่ฉันเป็น บันทึกลงแผ่นดีวีดีเพื่อใช้เผยแพร่แก่ประชาชน

ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรูปแบบ

ที่เข้าใจง่าย ทันสมัยต่อเหตุการณ์และให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

และการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพสิทธิ ตลอดจนทราบถึงช่องทางอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนต่อไป

         กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงเห็นควรเผยแพร่สื่อดังกล่าว ผ่านหน่วยงานในสังกัด หรือช่องทางอื่นๆ

ตามแต่จะเห็นสมควรและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสื่อ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งแบบตอบรับสื่อภายใน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศิรินทรา แสงศร นักวิชาการ

ยุติธรรมปฏิบัติการ โทรศัพท์หมายเลข 02141 2750

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

alt