เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลผ่านแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

    ประชาสัมพันธ์ จาก จังหวัดสมุทรปราการ

      เรื่อง ขอความร่วมมือให้ประธานกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน

    ในการจัดทำสำรวจและบันทึกข้อมูล ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข

ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้รับแจ้งจาสมุทรปราการ ให้ขอความร่วมมือให้ประธานกรรมการ

หรือคระกรรมการชุมชน สำรวจและบันทึกข้อมูลลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา

ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงในเวปไซต์

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถไปติดต่อให้ข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ที่ทำการชุมชน

ของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


***หมายเหตุ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 1)

 เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 835