คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก...กองสวัสดิการสังคม...

           ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายกำหนดตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 ณ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 1) สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

           เทศบาลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกท่านทำการแสดงตน

เพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่ และยืนยันเลขที่บัญชีธนาคารที่ขอรับสิทธิ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เอกสารที่ใช้ มีดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้มีสิทธิฯที่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเอง ใช้เอกสารดังนี้

- แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา)

- สมุดบัญชีธนาคารที่ยื่นขอรับสิทธิฯ (พร้อมสำเนา)

2. กรณีผู้มีสิทธิฯไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเอง สามารถให้ผู้รับมอบอำนาจทำการแสดงตนแทนได้ 

    ใช้เอกสารดังนี้

- แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิฯ                                                   1 ฉบับ

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ยื่นขอรับสิทธิฯ                                                     1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ                                          1 ฉบับ

- หนังสือมอบอำนาจ                                                                                 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 1) เบอร์โทร. 02-363-9800 ต่อ 835 ครับ