เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการอบรมความรู้สุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                     สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอแจ้งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ทราบถึงกิจกรรมการอบรมความรู้สุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 ชั้น 4 ในการนี้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่กรรมการแต่ละตำบล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ดังนี้

1. ตำบลสำโรง      ติดต่อคุณสมพล สร้อยทอง   โทรศัพท์ 081-936-3175
                         ติดต่อคุณศิริกุล สร้อยทอง    โทรศัพท์ 089-131-4464
                         ติดต่อคุณรัตนา สุขประเสริฐ   โทรศัพท์ 081-253-4247

2. ตำบลสำโรงกลาง ติดต่อคุณรัชนีน้อย พุ่มเกิด         โทรศัพท์ 089-523-0950
                           ติดต่อคุณสมคิด เศวตไพบูลย์กิจ  โทรศัพท์ 083-597-9009
                           ติดต่อคุณสมจิตร อิ่มจรุงใจ         โทรศัพท์ 02-754-2234

3. ตำบลสำโรงใต้    ติดต่อคุณสมจิตร เดชประจน       โทรศัพท์ 086-896-6790
                          ติดต่อคุณสายหยุด สุกใส            โทรศัพท์ 085-123 0583
                          ติดต่อคุณประมวล ดิษลิ้ม            โทรศัพท์ 089-476-4032

4. ตำบลบางหัวเสือ  ติดต่อคุณปารมี นาคทอง      โทรศัพท์ 086-993-0807
                           ติดต่อคุณอุ่นเรือน กันสิทธิ์    โทรศัพท์ 086-570-7221

5. ตำบลบางหญ้าแพรก ติดต่อคุณรำไพ ช้างศิลา   โทรศัพท์ 089-112-6092
                               ติดต่อคุณพะเยาว์ สมใจ    โทรศัพท์ 089-684-5044
                               ติดต่อคุณบุนนาค โหมดวัฒนะ โทรศัพท์ 084-552-2457

หรือติดต่อที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเบอร์โทร 02-363-9872 ในวันเวลาราชการ