เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

กิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะจัดกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ในการนี้ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมให้แจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกับกรรมการตำบลของท่าน

ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยสมาชิกให้สวเสื้อชมรมผู้สูงอายุเทศบาลสีชมพู และนำบัตรสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

มาด้วยในวันเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรรมการแต่ละตำบล ดังนี้

1. สำโรง  คุณสมพล   สร้อยทอง  081-936-3175

                คุณศิริกุล   สร้อยทอง  089-131- 4464

2. สำโรงกลาง  คุณรัชนีน้อย  พุ่มเกิด  089-523-0950

                    คุณปรานี   นึกรัมย์  085-994-9762

3. สำโรงใต้  คุณสมจิตร์  เดชประจน   086-896-6790

              คุณฉวีวรรณ  โมกศิริ  089-980-2790

             คุณประมวล  ดิษลิ้ม  089-476-4032

4. บางหัวเสือ  คุณปารมี  นาคทอง  086-993-0807

                      คุณอุ่นเรือน  กันสิทธิ์  086-570-7221

5. บางหญ้าแพรก  คุณรำไพ  ช้างศิลา  089-112-6092

                        คุณพเยาว์  สมใจ  089-684-5044

                                    คุณบุญนาค   โหมดวัฒนะ  084-552-2457

ติดต่อสอบถามที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 02-363-9800 ต่อ 872 ในวันเวลาราชการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------