เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(1 โหวต)

                                                  ประชาสัมพันธ์

          จาก...สำนักสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย...

เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ในเขตเทศบาล

ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้างบประมาณประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

            เพื่อเป็นไปตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

    ตามปณิธา่น ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เป็นการป้องกันเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค

                                                      พิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน

                                                  ในระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2560 

                            ณ สถานที่ และ เวลาที่กำหนดในรายละเอียดเพิ่มเติม

                                                                                         รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ด้านล่าง....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------