เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง การขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

 ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น

เทศบาเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมาย

ลำดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 แต่ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลามาเป็น

เวลาประมาณ 9 เดือน โดยยังมีกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและ

กระทรวงมหาดไทยอีกจำนวน 2 ฉบับ คือ หลักเกณฑ์กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ทำให้เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 

11 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สามารถดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่

กฎหมายและระเบียบ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนด

โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรองจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของ

ผู้มีหน้าที่่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการ

ดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563

ออกไปเป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 หากผู้เสียภาษีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่่

สำนักคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หรือโทรศัพท์สอบถามที่ หมายเลข

02-363-9800 ต่อ 847,849 โทรสาร 02-363-9809