เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ของดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (นอกเวลาราชการ) เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

     

                    ประชาสัมพันธ์ จาก..ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย..

         เรื่อง ของดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (นอกเวลาราชการ) เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

                                      เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

       ด้วยศูนย์บริการสาะารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เปิดดำเนินการและขึ้นทะเบียนหน่วยปฐมภูมิ

ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน

จากสถถิติในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ป่วยมารับบริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 

เวลา 16.30-19.30 น. การให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวมีประชาชนเข้ามารับริการเป็นจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับ

ความคุ้มค่าในการบริหารจัดการและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

      จึงขอประชาสัมพันธ์ งดให้บริการในเวลาดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------