คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยแรก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

        ด้วยสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้กำหนดให้มีประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยแรก ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ชั้น ๕) เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อสภาเทศบาล


        สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว