เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

   ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบของ

ทางราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ.2562 ขอเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 จากเดิมที่มีกำหนดเวลา

ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 ขอเลื่อนกำหนดเวลาชำระ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.6)

สามารถนำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 มาชำระได้ที่ สำนักคลัง

ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หรือโทรศัพท์

สอบถามที่หมายเลข 02-363-9814 ในวันและเวลาราชการ


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เลื่อนชำระภาษีที่ดิน63.pdf)เลื่อนชำระภาษีที่ดิน63.pdf PoochaoAdmin336 Kb