เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาล แจ้งข้อมูลความเป็นเจ้าของ และลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โรงเรือน และป้าย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

               ประกาศ จาก สำนักคลัง

    เรื่อง ขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ แจ้งข้อมูลความเป็นเจ้าของ และลักษณะ

                การใช้ประโยชน์ในที่ดิน โรงเรือน และป้าย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ

  และขนขยะมูลฝอย

เรื่องที่ 1. ขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ แจ้งข้อมูลความเป็นเจ้าของ และ

ลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โรงเรือน และป้ายพร้อมหลัักบานและรูปถ่ายประกอบ

1.1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ที่ค้างชำระอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม

2563 ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน

  1.2. ภาษีป้าย รับแบบ ภ.ป.1 พร้อมยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่

2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2563 และหากยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลาจะมีเงินเพิ่ม

และเบี้ยปรับ ตามกฎหมาย

1.3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมรูปถ่ายประกอบ เพื่อแจ้ง

ข้อมูลและลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โรงเรือน และป้าย ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2563

 1.4. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย สามารถชำระได้ตลอดทั้งปี


เรื่องที่ 2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประจำปี 2563

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พฤษภาคม 2552 ซึ่งหน้าที่

หนึ่งที่กำหนดให้เทศบาลต้องทำภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย คือ การรักษาความสะอาดของถนน ตามตรอก

ซอย ทางเดินหรือสาธารณะต่างฯ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ในการออกปฏิบัติหน้าที่ของงานด้านรักษาความสะอาดของเทศบาลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

       (1) ฝ่ายเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เข้าไป

เก็บกวาดตามถนน ซอยต่างฯ และมีรถบรรทุกขยะเข้าไปเก็บขนขยะที่บริเวณหน้าบ้านของท่านหรือบริเวณ

ที่รถซาเล็งเข็นขยะจากบ้านของท่านเพื่อนำไปทิ้งในบริเวณจุดที่เทศบาลฯ กำหนด เพื่อนำไปทิ้งในบ่อกำจัด

ขยะ ต่อไป

       (2) ฝ่ายเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำบ้าน โรงงาน และสถานประกอบการ เป็นความรับผิด

ชอบของสำนักคลัง มีรายชื่อดังนี้

   2.1. นางขวัญใจอิทธิพรประเสริฐ์ (หัวหน้าทีม)

2.2. นายสายัณห์  ทับสวัสดิ์

2.3. นายภานุพงษ์  อินทรสวัสดิ์

มีหน้าที่เก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ตามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลสำโรงใต้ เรื่อง การ

กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลังละ 20.- บาทต่อเดือน (ยี่สิบบาทถ้วน) ยกเว้น

สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม จะเก็บในอัตราที่แตกต่างกันออกไปตามที่กำหนดในเทศบัญญัติ

เทศบาล หากท่านไม่สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เป็นรายเดือนจะขอชำระค่าธรรมเนียมเป็น

รายปี จำนวน 240.-บาทต่อหลัง (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เทศบาลฯ ของแจ้งมายังเจ้าบ้าน สถานประกอบการ โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ

ที่ออกไปเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่บ้านของท่าน เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับเงินค่าธรรมเนียม

ขยะมูลฝอยที่ท่านได้จ่ายให้เทศบาล จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนา

รายได้ (ชั้น 2) สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9814

ตามวันและเวลาราชการ