เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีอายุ 60 สมัครรับสิทธิเบี้ยยังชีบผู้สูงอายุ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปนับ

จนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๔) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้าย

ทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ด้วยตนเอง หรือมอบหมาย

ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด

ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ชั้น ๑)

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน

๒. ทะเบียนบ้าน

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม (ชั้น ๑)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๖๓-๔๘๐๐ ต่อ ๘๓๕