เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                              ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                             เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง

        ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล เรื่ีอง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557

หมวด 1 ข้อ 4 และหมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

จ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา โดยรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย