เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

 ประชาสัมพันธ์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

    ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี

มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้กำหนด "วันเข้าพรรษา" เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" และ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ให้หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุรา

แห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษาโดยให้ให้จัดกิจกรรวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบทของต้นเอง นั้น

   เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมติคณะรู้รัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นโดยให้ความ

สำคัญและให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงสาธะารณสุข

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสมัพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ

พิสภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวห้อง ตลอดจรให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในปฏิญาาณตนงดอื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาโดยพิจาณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรื่อโรคโควิด - 19 ตามที่เห็น

สมควรทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็ปไซต์สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย http://www.ppb.moi.go.th./midev01/ หัวข้อ " หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ "


*** เอกสารรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง


 

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (วันงดดื่มสุราแห่งชาติ63.pdf)วันงดดื่มสุราแห่งชาติ63.pdf Benz910 Kb