เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                    ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย กว่า 20 ปีที่ผ่านมา

อพวช. ได้เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์

3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปี 2562 มีกำหนดจะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีก

1 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นำเสนอสาระที่เป็นหลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิเวศ โดยใช้การแก้ปัญหาตามสภาพ

ภูมิสังคมที่แตกต่างกัน การอยู่อย่างยั่งยืนกับธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้

ในการนี้ อพวช. จะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ครบทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ ในปลายปี 2562 ซึ่งกำหนดจะเปิด

ให้บริการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อพวช. 

โทร.02-5779911 หรือ E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


***รายละเอียดและการประชาสัมพันธ์