คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ส่งผู้แทนจากองค์กรเอกชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                  ประชาสัมพันธ์จาก..กองสวัสดิการ..เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์เอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

        เทศบาลขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเอกชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายทราบว่า  

เนื่องด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุจะดำเนินการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อรองรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพ้นจากตำแหน่งใน

วันที่ 2 กันยายน 2561 ดังนั้น องค์กรเอกชนใดสนใจส่งผู้แทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ สามารถขอดูข้อมูลจากประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป้ฯกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ได้ตามช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์เทศบาล www.poochaosamingprai.go.th

2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

3. สอบถามข้อมูลรวมถึงขั้นตอนและวิธีการสมัครได้ที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

    กรมกิจการผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-4337 ต่อ 445

ทั้งนี้ องค์กรเอกชนใดที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนฯ และหนังสือยินยอม

ได้ที่กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------