- ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

พิมพ์
(0 โหวต)

                                      ประกาศสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                   เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 ด้วยสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้มีกำหนดให้มีประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อสภาเทศบาล

สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว