เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                         ประชาสัมพันธ์

            เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ "พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"

    ด้่วยจังหวัดสมุทรปรการได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารประจำปี 2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

และสรุปข้อหารือ ของคณะอนุกรรมการตอบข้อหาหรือ ตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

โดยขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. นี้ให้ส่วนราชการสำหรับใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่

ต่อไป

    ทั้งนี้สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองกลาง สป. www.gad.moi.go.th ไปที่ เมนูหลัก>

"งานประจำ" > "หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"

หรือคลิกที่ลิ้งก์นี้ได้เลย http://www.gad.moi.go.th/NSK-60.html 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------