เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาและเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ลงวันที่ 30 ส.ค. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ จาก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง เรียกประชุมสภา และ เชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มี่ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเทศบาลในการปฏิบัติราชการ

ตามอำนาจหน้าที่ จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี

พ.ศ. 2564 เพื่อขอคตวามเห็นชอบญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการปรับลดยอดลูกหนี้ค่าภาษีค้างชำระ

เนื่องด้วยสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารสภาวัฒนธรรม (ชั้น 2) เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อสภาเทศบาล

สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภ่าได้

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว