- ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมและขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2

พิมพ์
(0 โหวต)

    ประกาศ จากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

   เรื่อง เรียกประชุมและขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุม

สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

มีกำหนด 30 วัน

ด้วยสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้กำหนดให้มีประชุมสภาเทสบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ณ

ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ชั้น 5) เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อสภาเทศบาล

สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว