เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ 

   เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอประชาสัมพพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ

ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัด

สมุทรปราการ ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-382-6046


***หมายเหตุ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 1) หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 835 ในวัน เวลาราชการ