เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2564) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564)

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)

พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ 

 สายงานบริหารงานท้องถิ่น (นักบริหารงานท้องถิ่น) ตามอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ในตำแหน่งที่ว่าง

(กรณีเกษียณอายุราชการ)  จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

ประเภทนักบริหารงานท้องถิ่น

1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 59-2-00-1101-001

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

2. ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 59-2-00-1101-004

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปุู่เจ้าสมิงพราย

 ผู้ใดประสงค์จะโอน(ย้าย) สามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอโอน (ย้าย)

2. สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)

3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

4. หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

5. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยยื่นเอกสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 833 หรือ 883 ในวันและเวลาราชการ